Toogle Left

Zasady przyjęć do klas pierwszychZasady przyjęć do klas pierwszychszkół podstawowych prowadzonych przez miasto Będzinna rok szkolny 2020/2021.

Do klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są:

1) dzieci 7-letnie (urodzone w 2013 roku), które nie rozpoczęły spełniania obowiązku szkolnego w roku szkolnym 2019/2020,

2) dzieci 6-letnie (urodzone w 2014 roku), których rodzice zdecydowali się skorzystać z prawa do wcześniejszego rozpoczęcia nauki w szkole; warunek przyjęcia: korzystanie z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020 lub uzyskanie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2. Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy pierwszej, przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.

3. Rodzice/opiekunowie prawni kKaandydata, zamieszkałego w obwodzie szkoły, składają do dyrektora szkoły zgłoszenie o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej, zgodne z ustalonym wzorem, w terminie od 3 lutego 2020 roku do 20 marca 2020 roku.

4. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem. Dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

5. Dziecko, które w roku szkolnym 2019/2020 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nieobwodowej, jest na wniosek rodziców przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 20 marca 2020 r.

6. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata, niezainteresowani zgłoszeniem dziecka do szkoły obwodowej, składają do dyrektora wybranej szkoły wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej, zgodny z ustalonym wzorem, w terminie od 2 marca 2020 roku do 27 marca 2020 roku.

7. Dyrektor organizuje postępowanie rekrutacyjne, jeżeli szkoła, po przyjęciu kandydatów zamieszkałych w obwodzie, dysponuje wolnymi miejscami.

8. Postępowanie rekrutacyjne i postępowanie uzupełniające do klasy pierwszej szkoły podstawowej prowadzone są w terminach określonych w zarządzeniu Nr 0050.31.2020 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 30 stycznia 2020 roku:

- Złożenie wniosku o przyjęciedo klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunkówlub obowiązujących kryteriów – 27 marca 2020 r. - termin uzupełniajacy -11 – 15 maja 2020 r.

- Weryfikacja przez komisję wnioskówo przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej30 marca –8 kwietnia 2020 r.- termin uzupełniający -18 – 20 maja 2020 r.

- Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanychi kandydatów niezakwalifikowanych10 kwietnia 2020 r.godz. 14.00 - termin uzupełniający - 22 maja 2020 r.godz. 14.00

- Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia.14 – 22 kwietnia 2020 r. - termin uzupełniajacy - 25 –27 maja 2020 r.

- Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych24 kwietnia 2020 r.godz. 14.00 - termin uzupełniający - 29 maja 2020 r.godz. 14.00

9. Zgłoszenie lub wniosek o przyjęcie kandydata można pobrać w szkole lub ze strony internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie www.bedzin.pl (dział: Dla mieszkańców; zakładka: Edukacja).

10. Do wniosku można dołączyć:

1) oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) o spełnianiu w danej szkole obowiązku szkolnego przez rodzeństwo kandydata,

2) oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) potwierdzające, że miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły,

3) oświadczenie (zgodne z ustalonym wzorem) potwierdzające, że krewni kandydata, wspierający rodziców/ opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem, zamieszkują w obwodzie danej szkoły,

4) oświadczenie zawarte we wniosku, o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej, potwierdzające zamieszkiwanie kandydata na terenie Będzina.

11. Oświadczenia, o których mowa w pkt 10, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenia jest obowiązany do zawarcia w nich klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust 6 ustawy – Prawo oświatowe).

12. Podanie danych identyfikacyjnych, uwzględnionych w zgłoszeniu i wniosku o przyjęcie kandydata do szkoły jest obowiązkowe.

13. Podanie danych dotyczących spełnienia określonych kryteriów jest nieobowiązkowe, przy czym w przypadku niepodania tych danych przyjmuje się, że kandydat danego kryterium nie spełnia.

14. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

15. Weryfikacja złożonych dokumentów:

1) Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do Prezydenta Miasta Będzina o potwierdzenie tych okoliczności. Prezydent potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

2) W celu potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniach, Prezydent Miasta Będzina korzysta z informacji, które zna z urzędu lub może wystąpić do instytucji publicznych o udzielenie informacji o okolicznościach zawartych w oświadczeniach, jeżeli instytucje te posiadają takie informacje. Instytucje publiczne i organizacje pozarządowe, na żądanie Prezydenta Miasta Będzina, są obowiązane do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności zawartych w oświadczeniach, jeżeli posiadają takie informacje.

16. W postępowaniu rekrutacyjnym do klasy pierwszej szkoły podstawowej są brane pod uwagę następujące kryteria:

1) rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w danej szkole, wartość – 6 punktów,

2) miejsce pracy rodziców/opiekunów prawnych znajduje się w obwodzie danej szkoły, wartość – 4 punkty,

3) krewni kandydata, wspierający rodziców/opiekunów prawnych w zapewnieniu należytej opieki nad dzieckiem, zamieszkują w obwodzie danej szkoły, wartość – 3 punkty,

4) kandydat ma miejsce zamieszkania na terenie Będzina, wartość – 3 punkty.

17. Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja rekrutacyjna ustala kolejność przyjęć.

18. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do klasy pierwszej.

19. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych nastąpi: 10 kwietnia 2020 roku o godz. 14.00.

20. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w wyniku postępowania rekrutacyjnego, składają w terminie od 14 kwietnia do 22 kwietnia 2020 roku pisemne potwierdzenie woli zapisu w szkole, do której dziecko zostało zakwalifikowane.

21. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych nastąpi: 24 kwietnia 2020 roku o godz. 14.00.

22. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do klasy pierwszej. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

23. Listę podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły.

24. Rodzic lub opiekun prawny kandydata przyjętego do klasy pierwszej, a zamieszkałego poza obwodem szkoły podstawowej, zobowiązany jest do dostarczenia przekazu ucznia ze szkoły obwodowej do dnia 31 sierpnia 2020 roku. Niedostarczenie przekazu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z uczęszczania dziecka do wybranej szkoły.

25. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła dysponuje wolnymi miejscami w klasach pierwszych, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

26. Procedurę odwoławczą od decyzji komisji rekrutacyjnej określa art. 158 ust. 6-9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe.

27. Rodzice/prawni opiekunowie dzieci, które nie zostały przyjęte mogą:

1) wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do danej szkoły podstawowej w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych,

2) wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia,

3) na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

28. W przypadku nieprzyjęcia dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej w ramach rekrutacji rodzic może wypełnić zgłoszenie do szkoły obwodowej (termin: od 14 do 22 kwietnia 2020 r.) lub skorzystać z postępowania uzupełniającego do szkół podstawowych z wolnymi miejscami (termin: od 11 do 15 maja 2020 r.).

29. Dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oddziale integracyjnym nie uczestniczy w postępowaniu rekrutacyjnym. O jego przyjęciu decyduje, w porozumieniu z organem prowadzącym, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Będzinie z oddziałami integracyjnymi oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 w Będzinie z oddziałami integracyjnymi.

30. O przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor szkoły.

pdfZgłoszenie kl. I 2020/2021

pdfWniosek o przyjęcie dziecka do klasy I

pdfOświadczenie o rodzeństwie kandydata

pdfOświadczenie o miejscu pracy rodziców kandydata

pdfOświadczenie o krewnych zamieszkujących w obwodzie szkoły

 

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki..

  Rozumiem i zgadzam się
EU Cookie Directive plugin by www.channeldigital.co.uk