PrzetargiBędzin, 24.10.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

I. ZAMAWIAJĄCY:
Nazwa: Szkoła Podstawowa nr 6
Adres: 42-506 Będzin, ul. Konopnickiej 13

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
Zamawiający zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” zgodnie z następującą specyfikacją:

1. Rodzaj i ilość pomocy dydaktycznych
Lp. Rodzaj pomocy dydaktycznej Ilość
1 Tablice interaktywne 2
2 Projektor ultrakrótkoogniskowy 2
3 Głośniki aktywne do tablic interaktywnych 4

III. Wymagania funkcjonalno techniczne do powyższych pomocy dydaktycznych:
1. Instalacja tablic interaktywnych i projektora krótkoogniskowego:
- instalacja tablicy na uchwycie producenta, projektor na uchwycie ściennym,
- wszystkie przewody niezbędne do prawidłowego funkcjonowania zestawu prowadzone w listwach instalacyjnych w pobliże biurka nauczyciela z jednej strony oraz podłączone do projektora (HDMI) i tablicy interaktywnej (USB) z drugiej strony,
- projektor i tablica podłączone do zasilania.
2. Instalacja głośników aktywnych do tablic interaktywnych:
- głośniki zainstalowane na uchwytach producenta po obu stronach tablicy,
- głośniki aktywne podłączone do wyjścia audio w projektorze,
- głośniki podłączone do zasilania.
3. Wykonawca zapewnia kable sygnałowe o odpowiedniej długości.
4. Instalacja monitorów interaktywnych na uchwycie ściennym, wszystkie przewody poprowadzone w
listwach instalacyjnych,
- wykonawca zapewnia kable sygnałowe o odpowiedniej długości,
- wykonawca uruchamia i kalibruje monitor
5. Projektor krótkoogniskowy:
- technologia LCD,
- jasność min. 2500 ANSI lumenów w trybie pełnej jasności,
- kontrast min., 2000:1
- rozdzielczość rzeczywista min. 1024x768, format matryce 4:3
- projektor musi umożliwić wyświetlenie obrazu o przekątnej 80 cali (format 4:3)
z odległości nie większej niż 125 cm przy zachowaniu proporcji obrazu, jego formatu
a także zapewniając ostrość na całej jego powierzchni bez stosowania jakichkolwiek elektronicznych korekcji
- Żywotność lampy min. 5000 godzin w trybie pełnej jasności,
- waga maksymalnie 3,5 kg,
- moc wbudowanych głośników min. 1W
- gwarancja producenta- 24 miesiące.

IV. Dostawa, montaż, uruchomienie i szkolenie użytkowników
W ramach dostawy urządzeń wykonawca musi zapewnić transport urządzeń we wskazane miejsce (szkoła), zainstalować i uruchomić urządzenia oraz przeszkolić użytkowników (co najmniej dwie osoby) według poniższych wytycznych:
- Wykonawca uruchamia i kalibruje ze sobą urządzenia.
- Szkolenie z obsługi urządzeń interaktywnych i audiowizualnych.

V. WARUNKI UDZIAŁU W ZAPYTANIU OFERTOWYM
Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1. Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
2. Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT.
3. Wymagania wobec Wykonawcy:
1) Sytuacja ekonomiczna i finansowa zapewniająca wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym
2) Wiedza i doświadczenie pozwalające na realizację zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w zapytaniu ofertowym

IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Oferent powinien przedstawić ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania w formie oryginału (załącznik nr 1 Formularz ofertowy) lub skanu.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być dostarczona osobiście lub przesłana za pośrednictwem: poczty, kuriera - pod adres: Szkoła Podstawowa nr 6, 42-506 Będzin, ul. Konopnickiej 13 lub wysłana mailowo na adres sp6@um.bedzin.pl - do dnia 15 listopada 2017 r. do godz. 10.00 (decyduje data wpływu).

Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
Wykonawca pokrywa wszystkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem oferty.

VII. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
30 dni od dnia złożenia zamówienia

VIII. OCENA OFERTY
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
Cena – 100%.

IX. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi mailowo.

X. DODATKOWE INFORMACJE
Osoba do kontaktu: Monika Wójtowicz - Paszkowska, adres e-mail sp6 - sp6@um.bedzin.pl , telefon 32 267 37 39.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

[pobierz] 0.1 MB Załącznik