Ogłoszenia


Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek,
Nowego Roku spełniającego wszelkie marzenia,
pełnego optymizmu, wiary, szczęścia i powodzenia
życzy Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i wszyscy praownicy Szkoły Podstawowej nr6.

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Marii Konopnickiej w Będzinie

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły oraz Rada Rodziców, Radni Miasta Będzina
II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie.
2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. oraz umieszczone na sztandarze szkoły.
3. Konkurs trwa od 15.11.2017r. do 15.01.2018r.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
- na dowolnym formacie należy przedstawić znak.
- w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
- być czytelne i łatwe do zapamiętania,
- być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
- wzbudzać pozytywne emocje,
składać się :
• tylko z logotypu (stylizacji literowej)
• tylko z elementu graficznego będącego symbolem
• lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
5.Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
6.Prace należy składać podając:
-imię i nazwisko,
-klasę,
-płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 15.01.2018r. w sekretariacie szkoły.
2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3) czytelność i funkcjonalność projektu,
4) estetyka wykonania projektu.
VII. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:
1. Dyrektor szkoły
2. Przedstawiciel Rady Rodziców
3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej (nauczyciel informatyki)
4. Przedstawiciel Rady Miasta w/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
3. Planowana data ogłoszenia wyników 18.01.2018r.
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Matematyka w obiektywie - http://mwo.usz.edu.pl/
Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
Celem projektu jest budowanie płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Konkurs jest bezpłatny. Uczestnicy przygotowują nie więcej niż 6 zdjęć,
którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznaczy.
Konkurs polega na zrobieniu zdjęć czegoś co w jakiś sposób może być związane z matematyką, ale nie wprost- tu galeria prac z poprzednich lat - http://mwo.usz.edu.pl/galerie/. Ważne jest również nadanie odpowiedniego - ciekawego tytułu w czym mogę pomóc.
Przy obróbce zdjęć dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz. Pracę proszę wysłać przez platformę wsipnet, meila szkolnego lub osobiście na płycie lub pendrive. Ambasador konkursu w szkole - Wioletta Skutnik - pomoże także w założeniu kont i przesłanie prac do organizatora konkursu.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody min laptopy, tablety, mac booki, czytniki.
Termin przekazania prac do ambasadora szkoły - Wioletty Skutnik - 13.11.2017 r(poniedziałek)
ZAPRASZAMY I LICZYMY NA POMYSŁY I KREATYWNOŚĆ.

Szkoła zgłosiła się do programu "Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka". Jest to kampania edukacyjna, organizowana przez TAURON. 

http://bezpieczniki.tauron-pe.pl/dla-dziecka/Strony/dla-dziecka.aspx

Celem akcji jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z enargii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej. W zajęciach edukacyjnych i konkursie literacko - plastycznym „Energia moim przyjacielem” weźmie udział klasa VI.

Zbieramy  w szkole zużyte baterie.

Baterii nie wolno wyrzucać do kosza, należy oddać je w punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych dla środowiska.

Baterie proszę przynosić do: Pani B. Rogóż do pracowni przyrodniczej.