Ogłoszenia


Drodzy uczniowie, informujemy, że z przyczyn niezależnych od organizatora zaplanowane na dzień 09.03.2018r. wydarzenie -Noc w Szkole, zostaje przełożone na dzień 23.03.2018.roku.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
Beata Bukowska

 

HARMONOGRAM NOCY W SZKOLE

09.03.2018r. godz. 19.00 – 8.00

 

19.00 – 19.30 Sprawy organizacyjne, zbiórka uczestników.
19.30 – 20.00 Rozpoczęcie wydarzenia, zapoznanie uczestników z regulaminem i programem.
20.00 – 20.30 Wspólny posiłek – catering pizza.
20.30 – 21.30 Zabawy integracyjne w grupach – kalambury, zabawy stolikowe, gry planszowe.
21.30 – 22.00 Toaleta wieczorna.
22.00 – 0.00 Piżama party – konkurs na najbardziej oryginalną piżamę, bitwa na poduszki.
0.00 – 6.30 Cisza nocna.
6.30 – 7.00 Toaleta poranna.
7.00 – 7.30 Śniadanie.
7.30 – 8.00 Sprzątanie.

8.00 Zakończenie imprezy.

 

 

REGULAMIN „NOCY W SZKOLE”

1. Na terenie Szkoły podczas Nocy w Szkole równolegle z niniejszym regulaminem, obowiązuje Statut Szkoły Podstawowej nr 6 im. Marii Konopnickiej oraz zasady kultury osobistej; wszyscy uczestnicy są zobowiązani do ich przestrzegania i podporządkowania się opiekunom wyznaczonym przez Organizatorów.
2. W przypadku niestosowania się do poleceń opiekunów, nieprzestrzegania
obowiązujących zasad przez uczestnika Nocy w Szkole, organizator zawiadamia
telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych), którzy są zobowiązani do natychmiastowego odbioru dziecka ze Szkoły na własny koszt.
3. Obowiązuje bezwzględny zakaz przynoszenia i spożywania wszelkich używek, korzystania z portali społecznościowych, oraz grania na urządzeniach mobilnych.
4. Telefon może być wykorzystywany tylko w nagłych przypadkach do kontaktu z rodzicem lub opiekunem prawnym.
5. Wszyscy uczestnicy zapewniają sobie we własnym zakresie śpiwór, ulubione przekąski i środki higieny osobistej.
6. Każdy uczestnik wydarzenia powinien przybyć do szkoły na wyznaczoną przez
Organizatora godzinę.
7. Uczestnik Nocy w Szkole nie może samodzielnie opuszczać budynku szkolnego w czasie trwania wydarzenia.
8. Jeśli zaistnieje taka potrzeba, uczeń może opuścić szkołę wcześniej niż o wyznaczonej godzinie zakończenia Nocy w Szkole tylko i wyłącznie, gdy odbierze go rodzic lub prawny opiekun (potwierdzi odbiór dziecka pisemnie).
9. Podczas Nocy w Szkole zabronione jest wprowadzanie na teren szkoły osób z zewnątrz za wyjątkiem osób zaproszonych przez organizatora w celu przeprowadzenia zajęć edukacyjnych.
10. Poruszanie się uczniów po szkole może odbywać się tylko za zgodą opiekunów oraz w wyznaczonych przez nich miejscach.
11. Pełną odpowiedzialność za cenne przedmioty wniesione przez ucznia na teren Szkoły podczas Nocy w Szkole bierze uczeń i jego rodzice/prawni opiekunowie; szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczone lub zgubione cenne rzeczy.
12. Za zniszczenie mienia szkoły podczas Nocy w Szkole odpowiadają finansowo
rodzice/prawni opiekunowie sprawcy.

 

REGULAMIN KONKURSU NA LOGO
Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Marii Konopnickiej w Będzinie

I. Organizator konkursu
1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor Szkoły oraz Rada Rodziców, Radni Miasta Będzina
II. Cel i przedmiot konkursu
1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie.
2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp. oraz umieszczone na sztandarze szkoły.
3. Konkurs trwa od 15.11.2017r. do 15.01.2018r.
III. Warunki uczestnictwa w konkursie
1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły.
2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.
3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.
4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.
5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Szkoły Podstawowej nr 6 w Będzinie
6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.
IV. Forma prezentacji pracy konkursowej
1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.
2. Prace można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki:
- na dowolnym formacie należy przedstawić znak.
- w swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.
4. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;
- być czytelne i łatwe do zapamiętania,
- być łatwo identyfikowane z naszą szkołą
- wzbudzać pozytywne emocje,
składać się :
• tylko z logotypu (stylizacji literowej)
• tylko z elementu graficznego będącego symbolem
• lub też zawierać połączenie obu tych elementów.
5.Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.
6.Prace należy składać podając:
-imię i nazwisko,
-klasę,
-płytę z nagraną pracą, jeżeli jest ona wykonana techniką komputerową
V. Miejsce i termin składania prac konkursowych
1. Prace należy składać do dnia 15.01.2018r. w sekretariacie szkoły.
2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.
3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.
4. Organizator nie zwraca prac.
VI. Kryteria oceny prac konkursowych
Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:
1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,
2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,
3) czytelność i funkcjonalność projektu,
4) estetyka wykonania projektu.
VII. Ocena prac konkursowych
Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:
1. Dyrektor szkoły
2. Przedstawiciel Rady Rodziców
3. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej (nauczyciel informatyki)
4. Przedstawiciel Rady Miasta w/w osoby nie mogą być uczestnikami konkursu oraz mieć z nimi powiązań rodzinnych.
VIII. Rozstrzygnięcie konkursu
1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.
2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.
3. Planowana data ogłoszenia wyników 18.01.2018r.
4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły.

Zapraszamy do udziału w Międzynarodowym Konkursie Matematyka w obiektywie - http://mwo.usz.edu.pl/
Konkurs fotograficzny MATEMATYKA W OBIEKTYWIE jest częścią międzynarodowego projektu naukowo-dydaktycznego MATHEMATICS IN FOCUS. Organizatorem przedsięwzięcia jest Wydział Matematyczno-Fizyczny Uniwersytetu Szczecińskiego.
Celem projektu jest budowanie płaszczyzny pomiędzy matematyką a sztuką fotografii, wspomaganie edukacji matematycznej, myślenia matematycznego, popularyzowanie wiedzy i kultury matematycznej. Konkurs jest bezpłatny. Uczestnicy przygotowują nie więcej niż 6 zdjęć,
którym przypisują nazwy związane z matematyką. Idea konkursu opiera się na połączeniu obrazu z autorską informacją o niej. Nadanie nazwy (tytułu) zmienia kategorię pracy z fotografii, która przemawia wyłącznie obrazem na parę (zdjęcie, tekst), która nadaje pracy sens poznaczy.
Konkurs polega na zrobieniu zdjęć czegoś co w jakiś sposób może być związane z matematyką, ale nie wprost- tu galeria prac z poprzednich lat - http://mwo.usz.edu.pl/galerie/. Ważne jest również nadanie odpowiedniego - ciekawego tytułu w czym mogę pomóc.
Przy obróbce zdjęć dopuszcza się zastosowanie korekty tonacji, kontrastu, konwersje do czerni-bieli, kadrowanie oraz drobny retusz. Pracę proszę wysłać przez platformę wsipnet, meila szkolnego lub osobiście na płycie lub pendrive. Ambasador konkursu w szkole - Wioletta Skutnik - pomoże także w założeniu kont i przesłanie prac do organizatora konkursu.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody min laptopy, tablety, mac booki, czytniki.
Termin przekazania prac do ambasadora szkoły - Wioletty Skutnik - 13.11.2017 r(poniedziałek)
ZAPRASZAMY I LICZYMY NA POMYSŁY I KREATYWNOŚĆ.

Szkoła zgłosiła się do programu "Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka". Jest to kampania edukacyjna, organizowana przez TAURON. 

http://bezpieczniki.tauron-pe.pl/dla-dziecka/Strony/dla-dziecka.aspx

Celem akcji jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z enargii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej. W zajęciach edukacyjnych i konkursie literacko - plastycznym „Energia moim przyjacielem” weźmie udział klasa VI.

Zbieramy  w szkole zużyte baterie.

Baterii nie wolno wyrzucać do kosza, należy oddać je w punktach zbiórki odpadów niebezpiecznych dla środowiska.

Baterie proszę przynosić do: Pani B. Rogóż do pracowni przyrodniczej.