Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse.


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I – VII szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin, wzrost efektywności kształcenia oraz udzielonego wsparcia i pomocy.

Cele szczegółowe:

1. Zapewnienie uczniom oferty edukacyjno-wychowawczej zgodnej z indywidualnymi potrzebami, rozwijającej uzdolnienia.

2. Zmniejszenie deficytów w zakresie wad wymowy i postawy.

3. Zmniejszenie deficytów w obszarze umiejętności matematycznych, pisania i czytania.

4. Zapewnienie pomocy socjoterapeutycznej.

5. Zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach aktywizujących metod nauczania.

W ramach Projektu w SP 6 dla uczniów klas I-VII prowadzone są następujące zajęcia: