Będzińskie Szkoły Górą! - różne możliwości, te same szanse.


Projekt: „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Rekrutacje - 11 X 2017r. - 27 X 2017r.

 

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin określa warunki udziału, zasady i podstawowe kryteria rekrutacji Uczestników Projektu pn. „Będzińskie Szkoły Górą! – różne możliwości, te same szanse”.
2. Projekt realizowany jest przy wsparciu Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
3. Liderem Projektu jest Miasto Będzin.

 

§ 2
CELE PROJEKTU I ZAKRES WSPARCIA


1. Działania projektu są ukierunkowane na wsparcie oferty edukacyjnej w będzińskich szkołach oraz na zwiększenie dostępności będzińskich uczniów do oferty kształcenia, która przyczyni się do rozwinięcia u nich kompetencji kluczowych. Mając na uwadze wymogi stawiane przed młodymi ludźmi na rynku pracy, w ramach planowanego projektu zostanie przeprowadzony szereg zajęć wspierających zarówno uczniów z trudnościami edukacyjnymi, jak i tych chcących rozwijać zainteresowania i uzdolnienia. Ponadto projekt przewiduje tworzenie w szkołach warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu wraz z jego zastosowaniem w procesie uczenia.
2. Zakres wsparcia wynika z indywidualnej diagnozy każdej szkoły biorącej udział w projekcie.


§ 3
WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE I ZASADY REKRUTACJI


1. Uczestniczyć w Projekcie może uczeń/uczennica szkoły, który/-ra:

a) osiągał/-ła niskie wyniki w nauce potwierdzone w opinii o gotowości szkolnej lub w ocenie opisowej w przypadku uczniów klas I-III;
b) w roku szkolnym poprzedzającym moment zgłoszenia do Projektu osiągał/-ła niskie wyniki w nauce przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – średnia poniżej 3,5 lub osiągnął/-ęła niską ocenę z przedmiotu objętego Projektem – średnia poniżej 3,5;
c) posiada uzdolnienia lub dobre wyniki w nauce danego przedmiotu;
d) dostarczy opinię nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy dotyczącą potrzeb i możliwości rozwojowych i edukacyjnych ucznia.
2. Lider wyznacza ramy czasowe rekrutacji i umieszcza stosowną informację na swojej stronie internetowej: www.bedzin.pl oraz przekazuje informację o rekrutacji wszystkim placówkom oświatowym biorącym udział w Projekcie.
3. Warunkiem ubiegania się o udział w Projekcie jest złożenie w Sekretariacie Szkoły kompletnie wypełnionych dokumentów: formularza zgłoszeniowego zawierającego oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
4. Wyboru uczestników dokonuje Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.
5. W przypadku większej liczby zgłoszeń o pierwszeństwie udziału będzie decydowała średnia ocen, tzn. na zajęcia wyrównawcze jako pierwsi zostaną przyjęci uczniowie z najniższymi wynikami, natomiast na zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe uczniowie z najwyższymi wynikami.
6. Kolejność zgłoszeń będzie kryterium pomocniczym.
7. Rekrutacja odbywać się będzie zgodnie z polityką równych szans.
8. Na podstawie ankiet zgłoszeniowych oraz załączonych opinii nauczyciela przedmiotu lub wychowawcy Komisja Rekrutacyjna utworzy listę rankingową kandydatów.
9. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie utworzona lista rezerwowa.
10. Zatwierdzenia ostatecznej listy Uczestników Projektu dokonuje Lider.
11. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pierwszych zajęć Uczestnik/-czka Projektu składa podpisane przez siebie oraz rodzica/opiekuna prawnego Oświadczenie Uczestnika Projektu (Załącznik nr 2) oraz Deklarację uczestnictwa w projekcie (Załącznik nr 3 do Regulaminu).


§ 4
UCZESTNICTWO W PROJEKCIE


1. Udział w zajęciach jest nieodpłatny.
2. Zajęcia odbywają się na terenie szkół uczestniczących w Projekcie.
3. Zajęcia odbywają się w czasie poza zajęciami lekcyjnymi.
4. Obowiązkiem uczestnika/-czki Projektu jest potwierdzanie własnoręcznym podpisem na liście obecności swojej obecności na każdych zajęciach/ wyjazdach edukacyjnych.
5. Uczestni/-czka ma obowiązek systematycznego i aktywnego uczestnictwa w przydzielonych formach wsparcia.
6. Nieobecności dopuszczalne są jedynie w przypadkach losowych np. w przypadku choroby, o ile zostały potwierdzone stosownym dokumentem.
7. Uczestnicy projektu zobowiązani są do wypełniania ankiet i formularzy związanych z realizowanym projektem.
8. Rezygnacja z udziału w projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach, m.in. z przyczyn natury zdrowotnej, zmiany szkoły, przeprowadzki itp. i wymaga złożenia przez rodzica/opiekuna prawnego uczestnika/-czki pisemnej rezygnacji uczestnika/-czki z uczestnictwa w Projekcie. Po otrzymaniu przez Beneficjenta oświadczenia o rezygnacji uczestnik/uczestniczka zostaje skreślona z listy uczestników.
9. Lider zastrzega sobie prawo do skreślenia uczestnika/-czki z listy uczestników projektu w przypadku naruszeń postanowień niniejszego Regulaminu. Decyzję o skreśleniu z listy uczestników projektu podejmuje Lider w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły, o czym poinformuje uczestnika Projektu w terminie 3 dni roboczych od dnia skreślenia.§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Uczeń ubiegający się o uczestnictwo w Projekcie, poprzez złożenie dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 3 i ust. 11, akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku zaistnienia sytuacji nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, decyzję co do rozstrzygnięć podejmuje Lider w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie oraz w oparciu o wytyczne dla Instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.


http://www.bedzin.pl/strona-639-bedzinskie_szkoly_gora_rozne_mozliwosci.html

[pobierz] 0.4 MB Formularz zgłoszeniowy
[pobierz] 0.9 MB Regulamin rkerutacji i uczestnictwa w projekcie