Będzińska Szkoła Równych Szans


Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Celem głównym projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I – III szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Będzin, wzrost efektywności kształcenia oraz udzielonego wsparcia i pomocy.

Cele szczegółowe:

1. Zapewnienie uczniom oferty edukacyjno-wychowawczej zgodnej z indywidualnymi potrzebami, rozwijającej uzdolnienia.

2. Zmniejszenie deficytów w zakresie wad wymowy i postawy.

3. Zmniejszenie deficytów w obszarze umiejętności matematycznych, pisania i czytania.

4. Zapewnienie pomocy socjoterapeutycznej.

5. Zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach aktywizujących metod nauczania.

W ramach Projektu w SP 6 dla uczniów klas I-III prowadzone są następujące zajęcia:

1) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi problemami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,

2) zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

3) zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami mowy,

4) gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy,

5) zajęcia rozwijające zainteresowania matematyczno-przyrodnicze.