Szkoła Podstawowa nr 6


MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W BĘDZINIE IM. MARII KONOPNICKIEJ

Jesteśmy szkołą przyjazną i bezpieczną, ukierunkowaną na wszechstronny

rozwój ucznia.

Nasza szkoła to przyjazna placówka, nastawiona na indywidualny rozwój dziecka, jego

twórczą edukację i kreatywność w przyjaznym, bezpiecznym środowisku. Mamy ambicje, by

nauka w naszej szkole stała się pasją, dzięki której uczniowie z entuzjazmem będą wkraczali

w świat wiedzy i poszerzali swoje horyzonty. Jesteśmy po to, aby:

• nauczać, wychowywać i inspirować do mądrej wolności;

• podejmować wysiłek poznawczy i intelektualny;

• rozbudzać ciekawość świata i otwartość na zmiany w nim zachodzące;

• dopingować do różnorodnych twórczych inicjatyw;

• kształtować poczucie odpowiedzialności za podjęte działania i przyjęte na siebie obowiązki;

• uczyć obiektywnej oceny własnych poczynań ;

• rozwijać więzi interpersonalne, umiejętność pracy w zespole;

• wpajać zasady tolerancji, poszanowania cudzej odmienności – inności;

• umacniać wiarę we własne siły, w realność sukcesu w różnych dziedzinach życia zgodnie z jednostkowymi predyspozycjami;

• kształtować umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;

• wskazywać na interesujące formy spędzania wolnego czasu, sprzyjające wszechstronnemu rozwojowi dziecka i rozładowujące napięcia emocjonalne;

• stwarzać właściwe warunki zapewniające wszechstronny rozwój uczniów w przyjaznym i bezpiecznym środowisku;

• wykorzystywać nowoczesne metody rozwijające kreatywność i samodzielność uczniów;

• wyposażać uczniów w umiejętności językowe ułatwiające nawiązywanie kontaktów i komunikowanie się w świecie;

• zapewnić równe szanse edukacyjne wszystkim uczniom;

• rozwijać odpowiednie postawy etyczne i moralne;

• inspirować i rozwijać pasje oraz uzdolnienia;

• propagować wartości zdrowego stylu życia,

• promować postawy proekologiczne;

• wyposażyć uczniów w umiejętność posługiwania się technologią informacyjną i kmputerową;

• kształtować postawy obywatelskie, poszanowanie tradycji, kultury własnego regionu i narodu;

• stwarzać możliwości szeroko pojętej współpracy z rodzicami.

WIZJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W BĘDZINIE

IM. MARII KONOPNICKIEJ

Nasza szkoła jest kreatywna, wspomaga rozwój każdego ucznia na miarę jego potrzeb i możliwości. Nasza szkoła jest miejscem, w którym uczeń w atmosferze poczucia bezpieczeństwa, wzajemnego szacunku i zrozumienia oraz wsparcia ze strony nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego nabywa wiedzę, a także umiejętności niezbędne do dalszego etapu kształcenia. Każdemu dziecku stwarzamy właściwe warunki zrównoważonego rozwoju poprzez zaoferowanie mu dostępu do innowacyjnych zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych. Wzmacniamy jego kreatywność, zdolności komunikacyjne oraz umiejętność współpracy w grupie. Dbamy o bliski kontakt z szeroko pojętą kulturą i sztuką. Nad jego rozwojem czuwa kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania i wychowania. Razem z rodzicami wspieramy każde dziecko w poszukiwaniu własnej drogi edukacyjnej. Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, są partnerami w podejmowaniu różnorodnych działaniach. Współtworzą prawo szkolne i programy, wspomagają ich realizację oraz prezentują osiągnięcia. Realizacja zadań szkoły możliwa jest dzięki odpowiedniej bazie materialnej. Wszystkie nasze klasy mają dostęp do Internetu . Priorytetem naszej szkoły jest przestrzeganie wszelkich zasad, które leżą u podstaw kształtowania osobowości młodego człowieka oraz przygotowanie go do odniesienia sukcesu w nauce i w życiu na miarę jego możliwości.

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W BĘDZINIE

IM. MARII KONOPNICKIEJ

Nasz Absolwent jest przygotowany do następnego etapu kształcenia, dobrze funkcjonuje w otaczającym go świecie.

Nasz Absolwent:

• jest dobrze przygotowany do kontynuowania nauki na wyższych szczeblach nauczania;

• samodzielnie zdobywa wiedzę, korzystając z nowoczesnych urządzeń technologicznych;

• wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności w świecie techniki, informacji i sztuki;

• ma poczucie własnej wartości, dąży do osiągnięcia sukcesu;

• zna języki obce, co ułatwia mu komunikację we współczesnym świecie;

• przejawia postawę szacunku, wzajemnej pomocy oraz tolerancji na potrzeby innych i środowiska;

• ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój, potrafi planować swoją przyszłość;

• zna i stosuje normy właściwego zachowania społecznego;

• dba o swoje zdrowie, sprawność fizyczną, przejawia postawy proekologiczne; • jest rozwinięty pod względem artystycznym i przygotowany do promowania i rozwoju swojego talentu;

• jest przygotowany do uczestnictwa w projektach edukacyjnych;

• zna i kultywuje tradycje rodzinne, regionalne i narodowe.

CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI


     Dydaktyka
•    przekazujemy uczniom rzetelną wiedzę i praktyczne umiejętności
•    przygotowujemy do dalszego kształcenia się
•    inspirujemy do rozwoju intelektualnego, duchowego i fizycznego
•    rozwijamy w uczniach umiejętności korzystania z najnowszych zdobyczy techniki i nowoczesnych źródeł informacji
•    przygotowujemy do życia w Europie i świecie
•    kształtujemy samodzielność i twórczą kreatywność
•    wdrażamy zasady kulturalnego i bezpiecznego zachowania
         Wychowanie
•    wskazujemy uczniom właściwe postawy wobec siebie i innych
•   kształtujemy w uczniach świadomość moralną, pomagamy w ustalaniu hierarchii wartości i dokonywaniu wyborów
•  rozwijamy w uczniach przywiązanie do tradycji, tożsamości narodowej i europejskiej
•    promujemy zdrowy styl życia i świadomość ekologiczną
•    zdecydowanie reagujemy na przejawy agresji i patologie w zachowaniu dzieci
•    kształtujemy wrażliwość estetyczną
•    wychowujemy do poczucia własnej wartości
•    przygotowujemy do dojrzałego uczestniczenia w życiu społecznym
•    integrujemy uczniów z różnych środowisk
•    uczymy poszanowania mienia i pracy innych
•    uświadamiamy znaczenie rodziny w życiu jednostki i społeczeństwa
•    przestrzegamy prawa demokracji i tolerancji
•    współpracujemy z rodzicami i instytucjami środowiska lokalnego
      Opieka
•    dbamy o dyscyplinę, porządek, sumienne wypełnianie obowiązków
•    pomagamy w sytuacjach trudnych
•    współpracujemy z instytucjami pomagającymi innym
•    zapewniamy młodzieży bezpieczne warunki nauki w szkole
     Szkoła w liczbach
•    Liczba oddziałów: 7
•    Liczba nauczycieli: 17
•    Liczba uczniów: 153
     Baza szkoły
•     Liczba sal lekcyjnych: 9
•     Pracownia komputerowa: 1
•     Sala rekreacyjna „ Radosna szkoła”
•     Sala gimnastyczna
•     Boisko
•     Sala rewalidacyjna
•     Świetlica socjoterapeutyczna
•     Biblioteka
•     Świetlica szkolna
•     Gabinet pielęgniarki
•     Gabinet pedagoga
•     Gabinet dyrektora.

 

 

 

Koło teatralne
Koło teatralne

 Zajęcia pozalekcyjne:
•     SKS
•     Koło teatralne  „ Czary Mary(-si)”  kl. IV - VI
•     Koło teatralne  „ Krasnoludki Marysi” kl. I - III
•     Koło artystyczne
•     Koło  taneczne
•     Koło wokalno - ruchowe
•     Koło plastyczne „Dekoratornia”
•     Koło  języka angielskiego
•     Zajęcia przygotowujące do sprawdzianu klas VI
•     Koło komputerowe
•     Zespoły dydaktyczno - wyrównawcze
•     Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne
•  Kampania ładnego i poprawnego czytania z wykorzystaniem programów multimedialnych
•     Biblioterapia
     Programy edukacyjne:
•    Program Centrum Edukacji Obywatelskiej „ Sefer”
•    Program CEO „Ślady przeszłości”
•    Program FODZ „Przywróćmy pamięć”
•    Program „Szkoła bez przemocy”
•    Program CEO „Poczytaj mi przyjacielu”
•    „Klub bezpiecznego Puchatka”
•    „Ortografitti”
•    Ogólnopolskie badanie umiejętności trzecioklasistów
•    „Zachowaj trzeźwy umysł”
•    „Młodzi, młodym”
•    „Cała Polska czyta dzieciom”
•    Program ARR „Owoce w szkole”
•  „BĘDZIŃSKA SZKOŁA  RÓWNYCH SZANS” w ramach projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”
•    Program ARR „ Szklanka mleka”
•    Wewnątrzszkolny projekt wychowawczy „ Krocz przez życie należycie”
•    Wewnątrzszkolny program ekologiczny „ Ekologiczna szóstka”
    Konkursy organizowane przez szkołę:
•    Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny dla klas VI „Szóstka dla szóstoklasisty”
•    Międzyszkolny Konkurs Interdyscyplinarny dla klas III „ Asy z III klasy”
•    Międzyszkolny Konkurs Plastyczny „Barwy jesieni” kl.  IV - VI
•    Międzyszkolny Rajd na Dorotkę
•   Powiatowy Konkurs Pieśni Religijnej pod hasłem „Pieśni bliskie sercu Jana Pawła II”
•    Szkolno - przedszkolny Konkurs Plastyczny „Światowy Dzień Pluszowego Misia”
• Międzyszkolny Konkurs Widowisk Kolędniczych dla szkół podstawowych i gimnazjów „ Będzińskie Herody”
•   Międzyszkolny Konkurs na prezentację multimedialną „ Książka sposób na nudę”
• Międzyszkolny Konkurs na prezentację multimedialną „Będzin moje miasto rodzinne”
•   Międzyszkolna Gra Terenowa „ Śladami miejsc historycznych Będzina”
•   Uczniowskie Seminarium Ekologiczne.

Święto drzewa
Święto drzewa

 Imprezy organizowane w szkole:
•    Sprzątanie Świata
•    Europejski Dzień Języków Obcych
•    Dzień Bez Przemocy
•    Święto Drzewa
•    Światowy Dzień Pluszowego Misia
•    Mikołajki
•    Wigilie klasowe
•    Wigilia rodzinna
•    Dzień Patronki Szkoły
•    Dzień otwarty
•    Dzień Ziemi
•    Andrzejki
•    Pasowanie na ucznia
•    Pasowanie na czytelnika
•    Dyskoteki szkolne
•    Akcje charytatywne
•    Festyny rodzinne
•    Dzień Dziecka
•    Dzień Sportu
•    udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
  Współpraca z instytucjami wspierającymi działania dydaktyczno – wychowawcze
•    Wydział Edukacji Urzędu Miasta
•    Ośrodek Kultury
•    Miejska Biblioteka Publiczna
•    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
•    Muzeum Zagłębia
•    Powiatowa Komenda Policji oraz Straż Miejska
•    Centrum Edukacjo Obywatelskiej
•    Towarzystwo Przyjaciół Będzina
•    Towarzystwo Przyjaciół Grodźca
•    Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego.

Herody
Herody

Osiągnięcia uczniów
• Czołowe miejsca w konkursach teatralnych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i miejskim
• Czołowe miejsca w konkursach recytatorskich na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i miejskim
• Czołowe miejsca w konkursach plastycznych i muzycznych na szczeblu wojewódzkim, powiatowym i miejskim.

http://poczta.onet.pl/index.html#newmail